Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Optymalizator.pl Artur Kruk z siedzibą w Pruszkowie.
 2. Email w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych: ado@optymalizator.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • nawiązywania i dokumentacji nawiązywania współpracy z podmiotem w którym jest Pani/Pan zatrudniona/zatrudniony lub który Pani/Pan reprezentuje,
 • realizacji i dokumentacji współpracy z podmiotem w którym jest Pani/Pan zatrudniona/zatrudniony lub który Pani/Pan reprezentuje,
 • ewidencji czynności dotyczących RODO: udostępnienia klauzuli informacyjnej i żądania usunięcia danych osobowych.
 1. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia działalności biznesowej Administratora lub otrzymania żądania usunięcia danych.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma hostingowa utrzymująca serwery poczty elektronicznej Administratora.
 4. Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są:
 • przedstawienie oferty współpracy i jej szczegółów, prowadzące do zawarcia umowy,
 • komunikacja związana z wykonaniem zobowiązań płynących z realizacji zawartej umowy,
 • zabezpieczenie interesów Administratora w postępowaniu kontrolnym.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.